Trường Học Quốc Tế Liên Hiệp Quốc

Dự án: Trường Học Quốc Tế Liên Hiệp Quốc
Địa điểm: TP. Hà Nội
Quy mô: 3 tầng, 15.134 m2
Ngày khởi công: 12/2003