COFICO BUILDING A BETTER FUTURE

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,

MÀ CÒN XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MÀ CÒN
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP VÀ BỀN VỮNG

Văn Bản

STT Số kí hiệu NBH Trích yếu
75 40/2013/Qh13 7/1/14
Luật số 40/2013/Qh13-sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/Qh10
74 42/2013/TT/BLĐTBXH 6/28/2014
Thông tư 42/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-18/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy thủy lực
73 41/2013/TT/BLĐTBXH 6/25/2014
Thông tư 41/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-17/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Công việc Hàn hơi
72 40/2013/TT/BLĐTBXH 6/25/2014
Thông tư 40/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-16/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Máy Vận Thăng
71 39/2013/TT/BLĐTBXH 6/28/2014
Thông tư 39/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-15/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Giày hoặc ủng cách điện
70 38/2013/TT/BLĐTBXH 6/28/2014
Thông tư 38/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-14/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Ống cách điện có chứa bọt và Sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
69 37/2013/TT/BLĐTBXH 6/28/2014
Thông tư 37/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-13/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Palăng điện
68 36/2013/TT/BLĐTBXH 6/25/2014
Thông tư 36/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-12/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo
67 11/2014/TT/BCA 5/2/2014
Thông tư 11/2014/TT/BCA-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ/CP ngày 04/04/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ/CP ngày 22/05/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC
66 05/2014/TT/BLĐTBXH 5/1/2014
Thông tư 05/2014/TT/BLĐTBXH-Hướng dẫn ban hành danh mục máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động kèm theo nghị định 45/2013/NĐ/CP-Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao
65 04/2014/TT/BLĐTBXH 15/04/2014
Thông tư 04/2014/TT/BLĐTBXH ngày 12/02/2014 – Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
64 04/2014/TT-BLĐTXH 12/02/2014
Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị bảo vệ cá nhân (bãi bỏ thông tư 10/1998/TT-BLĐTXH) Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4
63 27/2013/BLĐTBXH 18/10/2013
Quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
62 26/2013/BLĐTBXH-BYT 18/10/2013
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
61 QCVN09 24/12/2012
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng cơ động
60 10/2012/QH13 18/06/2012
Luật số 10/2012/QH13 – Bộ Luật Lao Động
59 45/2013/NĐ/CP 10/05/2013
Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
58 44/2013/NĐ/CP 10/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động
57 34/2012/TT-BLĐTBXH 18/06/2012
Thông tư số 34/2012/TT/BLĐTBXH – Ban hành Quy chuẩn Quốc gia: QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về an toàn vệ sinh lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động
56 Luật số: 10/2012/QH13 18/06/2012
Luật số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 – Bộ Luật Lao Động
55 QCVN 08: 2012/BLĐTBXH 16/04/2012
QCVN 08: 2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi
54 QCVN 06:2012/BLĐTBXH 16/02/2012
QCVN 06:2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp
53 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 30/05/2012
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy hiểm độc hại.
52 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động
51 QCVN7:2012/BLĐTBXH 30/03/2012
QCVN7:2012/BLĐTBXH-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
50 01/2011/TTLT-BLĐTBXH 01/10/2011
01/2011/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức công tác AT-VSLĐ trong cơ sở lao động.
49 19/2011/TT-BYT 06/06/2011
19/2011/TT-BYT- Hướng dẫn thực hiện quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
48 10/2011/TT-BXD 08/10/2011
10/2011/TT-BXD- Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối nghề hàn
46 73/2011/QĐ-UBND 15/11/2011
73/2011/QĐ-UBND- Ban hành quy định về sử dụng Cần Trục tháp tại các công trường Xây dựng trên địa bàn TPHCM.
44 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 28/12/2011
40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
43 55/2010/QH12 17/06/2010
55/2010/QH12- Luật an toàn vệ sinh thực phẩm.
42 22/2010/TT-BXD 12/03/2010
22/2010/TT-BXD – Quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình.
41 04/2009-TT-BYT 17/06/2009
04/2009-TT-BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
40 08/2009/TT/BYT 07/01/2009
08/2009/TT/BYT- Ban hành danh mục thuốc không kê đơn
39 81/2009/NĐ-CP 10/12/2009
Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về việc sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lư
38 23/2008-QH12 13/11/2008
23/2008-QH12 – Luật giao thông đường bộ
37 68/2008-QĐ-BLĐTBXH 29/12/2008
68/2008-QĐ-BLĐTBXH – Ban hành danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hành nghề công việc có.
36 509/SYT/VSATTP 24/01/2007
509/SYT/VSATTP- Hướng dẫn thực hiện ba bước tự kiểm tra thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suấn ăn sẵn trên địa bàn thành phố
35 21/2007/QĐ-BYT 03/12/2007
21/2007/QĐ-BYT-Quy định điều kiện sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay.
34 15/2007/QĐ-2007 24/04/2007
15/2007/QĐ-2007- Về việc ban hành TCXDVN 394:2007 “Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện”
33 13/2007/QĐ-BKHCN 07/06/2007
13/2007/QĐ-BKHCN- Ban hành các phương tiện đo phải kiểm định.
32 06/2007/QH12 21/11/2007
Luật số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội về Luật Hóa chất
31 06/2007/QH12 21/11/2007
206/2007/QH12 về Luật Hóa chất
30 13/2007/TT-BYT 21/11/2007
13/2007/TT-BYT- Hướng dẫn khám sức khỏe
29 02/2006-QĐ-BLĐTBXH 16/02/2006
02/2006-QĐ-BLĐTBXH- Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.
28 130/2006/NĐ/CP 11/08/2006
130/2006/NĐ/CP-Qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
27 12/2006/TT/BYT 11/10/2006
12/2006/TT/BYT- Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp
26 68/2005/NĐ-CP 20/05/2005
68/2005/NĐ-CP- An toàn hóa chất.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA COFICO
UY TÍN VỀ AN TOÀN, SỨC KHOẺ & MÔI TRƯỜNG
CORE-VALUES_FINISHED1
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
CORE-VALUES_FINISHED1

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN