Văn bản pháp luật

STT

Số kí hiệu

NBH

Trích yếu

75

40/2013/Qh13

7/1/14

Luật số 40/2013/Qh13-sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/Qh10

74

42/2013/TT/BLĐTBXH

6/28/2014

Thông tư 42/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-18/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy thủy lực

73

41/2013/TT/BLĐTBXH

6/25/2014

Thông tư 41/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-17/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Công việc Hàn hơi

72

40/2013/TT/BLĐTBXH

6/25/2014

Thông tư 40/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-16/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Máy Vận Thăng

71

39/2013/TT/BLĐTBXH

6/28/2014

Thông tư 39/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-15/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Giày hoặc ủng cách điện

70

38/2013/TT/BLĐTBXH

6/28/2014

Thông tư 38/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-14/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Ống cách điện có chứa bọt và Sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

69

37/2013/TT/BLĐTBXH

6/28/2014

Thông tư 37/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-13/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Palăng điện

68

36/2013/TT/BLĐTBXH

6/25/2014

Thông tư 36/2013/TT/BLĐTBXH-Ban hành Quy chuẩn QCVN-12/1013 kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

67

11/2014/TT/BCA

5/2/2014

Thông tư 11/2014/TT/BCA-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ/CP ngày 04/04/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ/CP ngày 22/05/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

66

05/2014/TT/BLĐTBXH

5/1/2014

Thông tư 05/2014/TT/BLĐTBXH-Hướng dẫn ban hành danh mục máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động kèm theo nghị định 45/2013/NĐ/CP-Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao

65

04/2014/TT/BLĐTBXH

15/04/2014

Thông tư 04/2014/TT/BLĐTBXH ngày 12/02/2014 – Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

64

04/2014/TT-BLĐTXH

12/02/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị bảo vệ cá nhân (bãi bỏ thông tư 10/1998/TT-BLĐTXH)

Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

63

27/2013/BLĐTBXH

18/10/2013

Quy định về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

62

26/2013/BLĐTBXH-BYT

18/10/2013

Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

61

QCVN09

24/12/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng cơ động

60

10/2012/QH13

18/06/2012

Luật số 10/2012/QH13 – Bộ Luật Lao Động

59

45/2013/NĐ/CP

10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao Động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

58

44/2013/NĐ/CP

10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về hợp đồng lao động

57

34/2012/TT-BLĐTBXH

24/12/2012

Thông tư số 34/2012/TT/BLĐTBXH – Ban hành Quy chuẩn Quốc gia: QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về an toàn vệ sinh lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động

56

Luật số: 10/2012/QH13

18/06/2012

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 – Bộ Luật Lao Động

55

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH

16/04/2012

QCVN 08: 2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

54

QCVN 06:2012/BLĐTBXH

16/02/2012

QCVN 06:2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp

53

13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

30/05/2012

13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy hiểm độc hại.

52

12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

21/05/2012

12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động

51

QCVN7:2012/BLĐTBXH

30/03/2012

QCVN7:2012/BLĐTBXH-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

50

01/2011/TTLT-BLĐTBXH

01/10/2011

01/2011/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức công tác AT-VSLĐ trong cơ sở lao động.

49

19/2011/TT-BYT

06/06/2011

19/2011/TT-BYT- Hướng dẫn thực hiện quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

48

10/2011/TT-BXD

08/10/2011

10/2011/TT-BXD- Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối nghề hàn

46

73/2011/QĐ-UBND

15/11/2011

73/2011/QĐ-UBND- Ban hành quy định về sử dụng Cần Trục tháp tại các công trường Xây dựng trên địa bàn TPHCM.

44

40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

28/12/2011

40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT- Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

43

55/2010/QH12

17/06/2010

55/2010/QH12- Luật an toàn vệ sinh thực phẩm.

42

22/2010/TT-BXD

12/03/2010

22/2010/TT-BXD – Quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình.

41

04/2009-TT-BYT

17/06/2009

04/2009-TT-BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

40

08/2009/TT/BYT

07/01/2009

08/2009/TT/BYT- Ban hành danh mục thuốc không kê đơn

39

81/2009/NĐ-CP

10/12/2009

Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ về việc sử đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lư

38

23/2008-QH12

13/11/2008

23/2008-QH12 – Luật giao thông đường bộ

37

68/2008-QĐ-BLĐTBXH

29/12/2008

68/2008-QĐ-BLĐTBXH – Ban hành danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động hành nghề công việc có.

36

509/SYT/VSATTP

24/01/2007

509/SYT/VSATTP- Hướng dẫn thực hiện ba bước tự kiểm tra thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suấn ăn sẵn trên địa bàn thành phố

35

21/2007/QĐ-BYT

03/12/2007

21/2007/QĐ-BYT-Quy định điều kiện sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay.

34

15/2007/QĐ-2007

24/04/2007

15/2007/QĐ-2007- Về việc ban hành TCXDVN 394:2007 “Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện”

33

13/2007/QĐ-BKHCN

07/06/2007

13/2007/QĐ-BKHCN- Ban hành các phương tiện đo phải kiểm định.

32

06/2007/QH12

21/11/2007

Luật số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội về Luật Hóa chất

31

06/2007/QH12

21/11/2007

06/2007/QH12 về Luật Hóa chất

30

13/2007/TT-BYT

21/11/2007

13/2007/TT-BYT- Hướng dẫn khám sức khỏe

29

02/2006-QĐ-BLĐTBXH

16/02/2006

02/2006-QĐ-BLĐTBXH- Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

28

130/2006/NĐ/CP

11/08/2006

130/2006/NĐ/CP-Qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

27

12/2006/TT/BYT

11/10/2006

12/2006/TT/BYT- Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

26

68/2005/NĐ-CP

20/05/2005

68/2005/NĐ-CP- An toàn hóa chất.