Nhà máy Masan Brewery Hậu Giang

Dự án: Nhà máy Masan Brewery Hậu Giang.
Địa điểm: Hậu Giang, Việt Nam.
Quy mô: 140,854 m2
Ngày khởi công: 19/06/2015