HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Đại hội cổ đông thường niên 2010

Trong nhiêm kỳ 2011-2015, Hội đồng quản trị đưa các quyết định nhằm củng cố cơ cấu tổ chức công ty trong tình hình khó khăn về tài chính và kế hoạch phát triển dài hạn của công ty…

Xem thêm

Chiến dịch 100 ngày không tai nạn

Ngày 14/05/2010, COFICO đã phát động chiến dịch “100 ngày không tai nạn – 100 days without lost time injury” trên tất cả các công trường với mục đích nâng cao nhận thức an toàn…

Xem thêm