Nhà máy Nisshin Foods

Dự án: Nhà máy Nisshin Foods.
Địa điểm: Biên Hòa Đồng Nai, Việt Nam.
Quy mô: 8.259 m2
Ngày khởi công: 11/2013